Masteruddannelse i Special- og Social Pædagogik

Masteruddannelsen i Special- og socialpædagogik er en forskningsbaseret videreuddannelse.

Uddannelsen kvalificerer dig til at bidrage til at udvikle inkluderende og specialpædagogiske og socialpædagogiske læringsmiljøer og andre pædagogiske miljøer, hvor udsatte og sårbare børn, unge eller voksne indgår. Gennem uddannelsen erhverver du kompetencer i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde, undervisning, rådgivning, ledelse og vejledning og til at varetage analyse- og evalueringsarbejde. Uddannelsen bygger videre på dine arbejdserfaringer og bruger nationale og internationale teorier, modeller og begreber til at perspektivere viden (Søren Langager) Uddannelseskoordinator på master i special- og socialpædagogik. 

Fakta om uddannelsen

Niveau

Kandidatniveau

Varighed

2. år fordelt på 4 semester

Undervisningssprog

Dansk

Adgangskrav

Relevant bachelor eller tilsvarende + 2 års relevant erhvervserfaring

Kursustype

Ordinær

Primær uddannelse

Masteruddannelsen i special- og socialpædagogik

Institut

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Fakultet

Arts

Sted

København

 

Betegnelse. Uddannelsen giver ret til betegnelsen:

 • Master i special- og socialpædagogik

 • Master og Special Needs Education and social Pedagogy

 

Uddannelsens indhold og opbygning

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Masteruddannelsen i special- og socialpædagogik er en forskningsbaseret videreuddannelse. Gennem uddannelsen erhverves kompetencer i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde, undervisning, rådgivning, ledelse og vejledning samt at varetage analyse- og evalueringsarbejde. Uddannelsen bygger videre på de studerendes aktuelle arbejdserfaringer og bruger nationale og internationale teorier, metoder, modeller og begreber til at perspektivere de studerendes praksisviden.

Uddannelsens formål er, at studerende opnår kompetencer til at udvikle de specialpædagogiske og socialpædagogiske fagområder på et videnskabeligt grundlag. Hermed kvalificeres den studerende generelt til løsning af konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning og vejledning i specialpædagogiske og socialpædagogiske spørgsmål i stat, region og kommune, private organisationer samt til undervisnings- og udviklingsopgaver på professionshøjskoler, i kommuner mv.

Uddannelsen har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at bidrage til udviklingen af inkluderende specialpædagogiske og socialpædagogiske læringsmiljøer og pædagogiske miljøer. Dette formål sikres ved at studerende tilegner sig viden om samfundsmæssige og kulturelle betingelser for specialpædagogisk og socialpædagogisk arbejde, om institutionelle og organisatoriske rammevilkår for professionsudøvelsen og for professionelle roller samt om teoretiske forståelser af bruger- og børnegrupper, problemkarakteristikker og indsatsformer.

 

1.2 Kompetenceprofil

Viden og forståelse

En master i special- og socialpædagogik:

 • Har forskningsbaseret viden om specialpædagogiske og socialpædagogiske teorier, metodologier og analyser fra både nationale og internationale forskningsmiljøer

 • Har kendskab til inklusions- og eksklusionsprocesser i relation specialpædagogisk og socialpædagogisk arbejde

 • Kan forstå og diskutere specialpædagogiske og socialpædagogiske problematikker ud fra samfundsmæssige, kulturelle, organisatoriske og institutionelle perspektiver

Færdigheder
En master i special- og socialpædagogik kan:

 • Identificere og analysere grundlæggende specialpædagogiske og socialpædagogiske problematikker

 • Vurdere og diskutere specialpædagogiske og socialpædagogiske teorier, metoder og analyser på et videnskabeligt grundlag

 • Perspektivere og anvende specialpædagogiske og socialpædagogiske teorier, metoder og analyser i forhold til begrundede problematikker.

Kompetencer
En master i special- og socialpædagogik kan selvstændigt og i samarbejde med andre relevante aktører:

 • Udarbejde teoretisk reflekterede analyser af praksis med fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser i samfund, kultur, institution, organisation samt i pædagogisk eller didaktisk praksis.

 • Anvende forskningsbaseret viden, metode og teori som grundlag for udvikling af de specialpædagogiske og socialpædagogiske fagområder generelt og inden for egne praksisfelter.

 • Iværksætte udviklings- og interventionsforløb inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisområder ud fra forskningsbaseret viden og metodologi.

 

Udfoldelse af hvad der menes med ’videnskabeligt grundlag’:

Den studerende skal have kompetence på et videnskabeligt grundlag inden for hvert modul efter dets gennemførelse. Det betyder, at den studerende i eksamenssammenhængen skal kunne give en besvarelse, der er kritisk, systematisk, teoretisk og evt. empirisk funderet. Disse kriterier kan have forskellig vægt afhængigt af fagretning og modulets toning, f.eks. kan der primært lægges vægt på teori eller empiri.

 • At besvarelsen er kritisk betyder, at den studerende behandler fagindholdet problematiserende og er selvrefleksiv i forhold til sin egen behandling af dette.

 • At besvarelsen er systematisk betyder, at den studerende redegør for sin metodes styrker og svagheder, anvender klart definerede begreber konsistent, argumenterer logisk og disponerer det faglige stof overskueligt.

 • At besvarelsen er teoretisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant teori, der baserer sig på original-/primærlitteratur (evt. i oversættelse).

 • At besvarelsen er empirisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant empiri, der baserer sig på originalundersøgelser (eksisterende eller egen indsamlet) og/eller empirisk baseret teori.

 

Udfoldelse af de kompetencebegreber, der bruges i modulernes målbeskrivelser:

 • Demonstrere overblik og indsigt: vise kendskab til det samlede fagområde, som modulet omfatter
  (bredde), og kunne identificere væsentlige problemstillinger (dybde) inden for fagområdet.

 • Analysere: kunne identificere differentiere og sammenholde væsentlige elementer i et fagområde.

 • Vurdere: kunne begrunde kvaliteten af forskellige udsagn.

 • Diskutere: kunne sammenstille elementer i et teoretisk eller praktisk fagområde (syntetisere), vurdere dem i forhold til hinanden og perspektivere resultatet af vurderingen.

 • Formulere (f.eks. praksisproblemstillinger, undersøgelsesdesign eller løsningsforslag): kunne beskrive og begrunde hvordan problemstillinger inden for fagområdet kan behandles.

 • Formidle: kunne kommunikere fagligt til en bestemt målgruppe.

 • Gennemføre: kunne udføre i praksis og begrunde udførelsen (f.eks. en undersøgelse, en evaluering, en vejledning eller en uddannelsesplanlægning).


Uddannelsens opbygning

1. Semester: Specialpædagogik og socialpædagogik i samfundsmæssigt og videnskabsteoretisk perspektiv.

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål:
Modulet tilvejebringer viden om teoretiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver på specialpædagogiske og socialpædagogiske problemstillinger.

Mål:
Efter gennemført modul kan den studerende:

 • Demonstrere overblik over og indsigt i national og international samfundsvidenskabelig forskning og teorigenerering med relevans for de specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisområder.

 • Analysere specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser, strategier og forandringsprocesser i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng, såvel nationalt som internationalt.

 • Anvende teorier og forskning inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske felter til at identificere problemer i praksis samt pege på relevante løsningsstrategier.

 • Vurdere forskellige kvantitative metoder, herunder tolkning af statistiske data og evidensbasering.

Indhold

 • Specialpædagogikkens og socialpædagogikkens samfundsmæssige og kulturelle klangbund, herunder inklusion og eksklusion i stat, institution og dagligliv og forskellige normaliseringsforståelser

 • Etik og videnskabsteoretiske perspektiver på forskning inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder.

 • Stigmatisering, handicap og diagnosticering i specialpædagogisk og socialpædagogisk perspektiv.

 • Forvaltning og styring af den offentlige sektor, herunder institutionaliserings-, decentraliserings- og forebyggelsesprocesser

 • Introduktion til kvantitative undersøgelser, statistiske metoder og dokumentanalyser.

 

2. Semester: Specialpædagogik og socialpædagogik som professionspraksis: Problemstillinger, mål og metoder.

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål:
Modulet giver indblik pædagogiske og didaktiske perspektiver på specialpædagogisk og socialpædagogisk praksis.

Mål:
Efter gennemført modul kan den studerende:

 • Demonstrere overblik over centrale diskussioner om forholdet mellem teori og praksis samt betydningen af disse for specialpædagogisk og socialpædagogisk praksis.

 • Demonstrere indblik i pædagogiske, læringsteoretiske eller didaktiske teorier af relevans for de specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisområder.

 • Analysere problemstillinger, metoder, indsatstyper og strategier inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisområder via anvendelse af modulets teorier, perspektiver og begreber.

 • Vurdere forskellige kvalitative metoder, herunder case studies og narrative tilgange.

Indhold

 • Teoridannelser om pædagogik, læring og didaktik.

 • Profession og professionel rolle, herunder professionernes historiske udvikling og aktuelle problemstillinger.

 • Specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser og forholdet mellem teoretisk viden og praksis vidensformer:

 • Særlige specialpædagogiske problem- og løsningsforståelser knyttet til elever med behov for særlig hjælp og støtte

 • Special-/socialpædagogik i tilknytning til skole/uddannelsesmiljøer (‘skole, læring og faglighed’)

 • Særlige socialpædagogiske problem- og løsningsforståelser knyttet til handicap, psykiatri og socialt udsatte/marginaliserede borgere

 • Socialpædagogik og specialpædagogik i tilknytning til bo- og døgntilbud eller eget hjem (’institution, omsorg, læring og borgerens udvikling’) og på gadeplanet ift. marginaliserede unge

 • Introduktion til kvalitative metoder, case studies og narrative tilgange

 

3. Semester: Praksis- og organisationsudvikling, tværfagligt samarbejde og metodeudvikling.

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål:
Modulet skal formidle indsigt i metodisk udviklingsarbejde, organisationsudvikling og evaluerings- og dokumentationsmetoder samt i konsultativ praksis, vejledning og flerfagligt samarbejde

Mål:
Efter gennemført modul kan den studerende:

 • Demonstrere overblik over organisatoriske eller institutionskulturelle betingelser for specialpædagogisk og socialpædagogisk praksis.

 • Demonstrere indsigt i organisationsudvikling, flerfagligt samarbejde, tværsektorielt samarbejde og/eller konsulentvirksomhed og vejledning.

 • Anvende viden om danske og internationale teorier og metoder omkring udviklings- og evalueringsarbejde samt viden om udførelsen af evaluerings- og dokumentationsarbejde.

 • Vurdere anvendelsen af forskellige metoder til empirisk udforskning af egen og andres praksis.

Indhold

 • Organisationsteoretiske og institutionskulturelle teorier og forståelser af relevans for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder.

 • Ledelse og organisering af specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser.

 • Teorier og empirisk viden om vejledning/mentoring, konsultativ virksomhed, flerfagligt og tværsektorielt samarbejde.

 • Teorier og metoder ifm. udviklings- og evalueringsarbejde, herunder overvejelser over dokumentations- og evalueringsindsatsers politiske og administrative betydning.

 • Introduktion til aktionsforskning, interventionsstudier og evaluering.

 

4. Semester: Masterprojekt (special- og socialpædagogik)

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål:
I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder.

Mål:
Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:

 • Formulere, gennemføre og formidle et større projekt, som analyserer praksisnære forståelser og bidrager til udvikling af de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder.

Indhold

 • Videnskabsteoretiske tilgange til at skrive akademiske afhandlinger.

 • Overvejelser over forskellige teoretiske og empiriske metodevalg i forlængelse af ’metodebåndene’ i modul 1-3.

 • Fælles- og individuel vejledning gennem hele semestret.

 

Udarbejdet af: Studienævnet for DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk