Masteruddannelse i Læreprocesser, Innovation og Kreativt Læringsdesign

Masteruddannelsen KREA har fokus på kreativitet, innovation og entreprenørskab. Det er kompetencer, som efterspørges i det danske uddannelsessystem og i offentlige og private institutioner og organisationer. Du bliver uddannet til at designe kreative og innovative processer med inddragelse af eksperimenterende læringsformer med det formål at understøtte en innovativ kultur på din arbejdsplads (Aalborg Universitet).

Fakta om uddannelsen

Niveau

Kandidatniveau 

Varighed

2. år fordelt på 4 semester

Undervisningssprog

Dansk og Engelsk

Adgangskrav

Relevant bachelor eller tilsvarende + 2 års relevant erhvervserfaring

Kursustype

Ordinær

Primær uddannelse

Masteruddannelsen i  læreprocesser, specialisering Innovation og kreativt læringsdesign

Institut

Institut for Kultur og Læring

Fakultet

Det Humanistiske Fakultet

Sted

Aalborg

 

Betegnelse. Uddannelsen giver ret til betegnelsen:

 • Master i læreprocesser (MLP), Specialisering Innovation og kreativt læringsdesign

 • Den engelske betegnelse er Master of Learning Processes (MLP), Specializing in Innovative and Creative Learning Design 

Uddannelsens kompetenceprofil

Masteruddannelsen tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for læring og læreprocesser. Uddannelsens overordnede formål er at give den studerende kompetence til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Dette overordnede formål uddybes i nedenstående delmål.

Stk. 2
Målet for tilegnelsen af viden og forståelse er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have:

 • Viden om teorier om læring og læreprocesser, herunder læring i erhvervs- og arbejdssammenhæng.

 • Forståelse af og evne til teoretisk refleksion over udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af læreprocesser.

Stk. 3
Målet for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

 • Færdigheder i at anvende fagområdets videnskabelige teorier og metoder til at planlægge, organisere og evaluere, læreprocesser.

 • Færdigheder i at identificere læringsmæssige problemstillinger samt opstille relevante løsnings- og analysemodeller til vurdering heraf.

 • Færdigheder i at diskutere fagområdets problemstillinger og løsningsmodeller samt færdigheder i at formidle egen faglig viden til både fagfæller og ikke-fagfæller.

Stk. 4
Målet for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

 • Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser samt at påtage sig et professionelt ansvar.

 • Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger.

 • Kompetencer til selvstændigt at varetage egen faglig udvikling.

Stk. 5
Den studerende kan på uddannelsens 3. semester vælge at følge projektmodulet ’Læring og forandring’ eller vælge at følge et af følgende specialiseringsmoduler:

 • Evaluering og kvalitetsudvikling (Evaluation, Assessment and Quality Development)

 • Forandringsledelse og arbejdsmiljø (Change Management and Work Environment)

 • Didaktik og Professionsudvikling (Didactics and Professionalisation)

 • Matematik, Naturvidenskab og Teknologi i Videnssamfundet (Mathematics, Science and Technology in the Knowledge Society)

 • Virksomheders sociale ansvarlighed (Development of Corporate Social Responsibility)

Nedenstående er specialiseringsområder, der indgår i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som følges fra 1.-4. semester.

 • Specialisering i Ledelses- og Organisations Psykologi (Leadership and Organizational Psychology)

 • Specialisering i Pædagogisk Ledelse (Educational Leadership)

 • Specialisering i Socialpsykologi og Læring (Social Psychology and Learning)

 • Innovation og kreativt læringsdesign (Innovative and Creative Learning Design)

 • Læring og terapeutisk procesfacilitering (Learning and Therapeutic Facilitation of Processes)

 • Neuropædagogik og læreprocesser (Neuropedagogy and Learning Processes)

Det afsluttende masterprojekt på uddannelsens 4. semester udarbejdes inden for det valgte specialiseringsområde.

Stk. 6
De specifikke læringsmål og prøvebestemmelser for uddannelsens moduler, herunder specialiseringsmodulerne, fremgår under modulbeskrivelserne §18.

1: semester

MODUL 1: LÆRINGSTEORI, VIDENSKABSTEORI OG METODE

Læringsmål

Viden  

 • læreprocesser og opfattelser af læring i historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

 • de væsentligste humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag

Færdigheder 

 • at anvende teorier om læring og læreprocesser til diskussion og analyse af udvalgte områder og problemfelter 

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer 

 • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere læringsteoriers menneskesyn, vidensopfattelse og læringsopfattelse

 • at analysere og vurdere en given praksisrelateret problematik ud fra et læringsteoretisk perspektiv gennem anvendelse af modulets teorier

 

MODUL 2: ORGANISATORISK LÆRING

Formålet med modulet er, at den studerende skal opnå kendskab til teorier og tilgange der belyser læring i en organisatorisk kontekst. Læring i organisationer forekommer i en række situationer, designede og tilsigtede såvel som spontane og uformelle, individuelle såvel som kollektive. Organisatorisk læring fokuserer særligt på samspillet mellem arbejde og uddannelse, forandringsprojekter som organisatorisk læring samt formel og uformel læring i organisationen.

Læringsmål 

Viden  

 • forskellige tilgange og analysemodeller til forståelsen af organisatorisk læring

 • forskellige forståelser af samspillet mellem uddannelse og arbejde samt begreber om kvalificering og kompetenceudvikling

 • væsentlige teorier om læreprocesser i forskellige typer af organisationer, herunder læreprocessernes dynamik

Færdigheder 

 • at analysere og kritisk reflektere over organisationers læringsbehov i en samfundsmæssig kontekst

 • at reflektere over forskellige tilgange til organisatorisk læring og betydningen af dette for organisationers læring og udvikling

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer 

 • at designe og gennemføre valide studier af læring og læreprocesser i en bestemt kontekst ved at anvende relevante teorier og forskningsmetoder

 • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoretisk over læring og læreprocesser relateret til bestemte kontekster og i forhold til egen læring

 • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og læreprocesser

2: semester

MODUL 3: LÆRING I PRAKSIS

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK

Modulet handler om, hvordan teorier og begreber om læring kan anvendes til at undersøge, analysere og udvikle læring af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Modulet bygger videre på 1. semesters modul Læringsteori. Den centrale aktivitet inden for modulet er gennemførelse og afrapportering af et projektarbejde. Egne eller andres empiriske undersøgelser af læring skal indgå som del af projektarbejdet. 

Læringsmål

Viden  

 • anvendelse af centrale humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser i relation til bestemte kontekster.

 • relevante metodologiske overvejelser og diskussioner i forbindelse med undersøgelse og analyse af læring og læreprocesser.

 • læreprocessers kompleksitet og deres sammenhæng med de kontekster, de udspiller sig i.

Færdigheder 

 • at udvælge, anvende og kritisk reflektere over læringsteorier og metoder i relation til læringsteoretiske problemstillinger i en bestemt kontekst

 • at kunne arbejde med egne eller andres empiriske undersøgelser af læring

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer 

 • at designe og gennemføre valide studier af læring og læreprocesser i en bestemt kontekst ved at anvende relevante teorier og forskningsmetoder

 • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoretisk over læring og læreprocesser relateret til bestemte kontekster og i forhold til egen læring

 • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og læreprocesser

 

MODUL 4: EVALUERING AF LÆREPROCESSER

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer.

Læringsmål

Viden  

 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af læring som led i uddannelses- og kompetenceforløb

 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling

 • metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau

Færdigheder 

 • at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og

 • organisationsniveau

 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer 

 • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.

 • at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring

3: semester

MODUL 5: INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK

Specialiseringen har fokus på innovative, kreative og entreprenørielle læringsdesign og læringsmiljøer i uddannelses- og professionskontekster. Undervisningen rummer en teoretisk indføring i læringsteoretiske og pædagogiske problemstillinger relateret til innovation, udvikling af kreativitet og entreprenørskab med inddragelse af uddannelsespolitiske, undervisningsmæssige og etiske udfordringer. Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i en praksis/i egen praksis.

Læringsmål

Viden  

 • forholdet mellem kreativitet og læring med inddragelse af teori fra forskningsområder som didaktik, art based learning og læringsteori med henblik på erhvervelse af viden om design af kreativitetsfremmende læringsmiljøer

 • relevante metoder til udforskning af designs for kreative og innovative læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder 

 • at kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og iværksætte innovative og kreative læreprocesser i praksis på læringsteoretisk og didaktisk grundlag

 • at kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til innovation og kreativitet i uddannelsesinstitutioner og andre uddannelseskontekster i et uddannelsespolitisk, pædagogisk, undervisningsmæssigt og etisk perspektiv.

 • at kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til innovation og kreativitet i uddannelseskontekster til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • på videnskabeligt niveau at kunne udvikle og/eller implementere innovative og kreative læringsdesigns målrettet en specifik praksis

 • planlægge og gennemføre relevante faglige udviklings- og læringsforløb, der sigter mod at fremme innovation og kreative og entreprenørielle læreprocesser i på et didaktisk grundlag.

 • selvstændigt at kunne forestå egen faglig udvikling i forbindelse med udvikling af kreative læreprocesser

 

MODUL 6: VIDENSKABSTEORI OG METODE I

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK

Modulet har som sit sigte at give indsigt i og erfaring med design af empiriske studier af læring og læreproces og problematikker forbundet hermed. Idet der bygges videre på 1. semesters modul Videnskabsteori og metode I, arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier indenfor området, at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (ell. Konsekvenser, betydning, rolle) af valg og design, samt kunne forholde sig til og diskutere videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse hermed.

Læringsmål

Viden  

 • metoder og videnskabsteoretiske problemstillinger i studiet af læreprocesser med særlig fokus på kobling af forskellige metoder til undersøgelse af lærings- og uddannelsesfaglige problemstillinger

 • faglig argumentation som vidensgrundlag og som analytisk og metodisk tilgang til systematisering og formidling af læringsrelaterede undersøgelser

Færdigheder 

 • at kunne diskutere og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske spørgsmål og problemer i relation til lærings- og uddannelsesforskning

 • at kunne anvende videnskabsteori, undersøgelses- og analysemetoder samt indsigt i logisk argumentation til undersøgelse af fagligt relevante problemstillinger indenfor den valgte specialisering

 • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille relevante undersøgelses- og analysemodeller

 • at kunne vurdere og kritisk reflektere over design og resultater af empiriske studier indenfor udvalgte undersøgelsesområder

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

 • at kunne designe, styre og gennemføre teoretiske og empiriske studier af problemstillinger med relevans for læring og læreprocesser indenfor den valgte specialisering

4: semester

MODUL 7: MASTERPROJEKT

MODULETS INDHOLD, FORLØB OG PÆDAGOGIK

På uddannelsens fjerde semester skriver den studerende et afsluttende masterprojekt. Emnet kan frit vælges inden for det specialiseringsområde, som den studerende har valgt på 3. semester. Studerende, der på 3. semester har fulgt projektmodulet ’Læring og forandring’ kan frit vælge emne inden for uddannelsens faglige områder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Læringsmål

Viden  

 • dybtgående teoretisk viden om specialiseringsområdets teorier og metoder

 • nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling

 • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder 

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område og inden for masterprojektets særlige område og problemstilling

 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til masterprojektets specifikke genstandsfelt

 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for masterprojektets specifikke området til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer 

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist

 • selvstændigt at kunne styre og designe komplekse løsningsmodeller til undersøgelse af den valgte problemstilling

 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af den valgte problemstilling

 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling

 

Udarbejdet af: Studienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi –  Aalborg Universitet. 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk