Pædagogisk konsulent

Læring og udvikling


Læring handler bredt om at tilegne sig viden, forståelse, kundskaber og færdigheder. Læring berører de processer, der leder til, at børn, unge som voksne stifter bekendtskab med ny viden eller fremmer og udvikler den enkeltes kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer.   

Læring er en forudsætning for individets personlige udvikling og en forudsætning for at imødekomme samfundets forventninger om aktiv deltagelse i erhvervslivet og i den demokratiske proces.

Jeg har gennem mine uddannelser og erfaring opnået en grundigt og bred viden, som bygger på et samfundsmæssigt, socialt, pædagogisk, humanistisk og sundhedsmæssigt vidensgrundlag og de relevante fagligdiscipliner.

Jeg har kendskab til didaktiske læringsmetoder, innovative, kreative og æstetiske læreprocesser samt forskellige læringsteorier og -stile, som kan hjælpe eleverne, de studerende, kursisterne m.fl. til på optimal vis at forstå læringsstoffet, udvikle færdigheder og tilegne sig ny viden.

Jeg sigter imod at gøre eleverne, de studerende, kursisterne m.fl. aktive og medansvarlige for læringsudbyttet, og jeg benytter elevernes direkte læreprocesser samt de indirekte læreprocesser (lege, aktive bevægelser, arbejde, kunstneriske og æstetiske aktiviteter og andre former for handlinger). 

Jeg inddrager endvidere den uformelle læring (som sker udenfor institutionerne, dvs. skoler og læreanstalter) i lige så høj grad som den formelle læringstilgang, som foregår på skolebænken.Opdragelse og trivsel


Opdragelse handler om udvikling af personlighed ved blandt andet at lære barnet, den unge som voksne bestemte normer for adfærd. Opdragelse handler også om videregivelse af værdier, holdninger, god opførsel og manér fra en voksen generation, en opdrager, til den næste generation/det næste individ. 

Mennesker bliver under deres opvækst på en bevidst og ubevidst måde opdraget og påvirket af deres sociale og kulturelle omgivelser.

Jeg arbejder med udgangspunkt i, at mennesker ikke er et produkt af deres arvemasse. Var dette tilfældet, vil vi principielt ikke kunne ændre på menneskelige adfærd, idet genetikken vil modarbejde alt, hvad der bliver igangsat.

Biologien og genetikken kan uden tvivl have indflydelse på menneskets sind, tanker og adfærd, og mennesker kan være tilbøjelige til eller disponeret for at udvikle et bestemt type adfærd eller være sårbare overfor psykiske sygdomme og vanskeligheder. 

Min indgangsvinkel er, at mennesker bliver udformet i interaktion med andre og af deres omgivelser. Denne indfaldsvinkel muliggør, at man kan hjælpe og støtte andre i at blive dannet og formet i en bestemt positiv retning og fremme deres rationalitet, så de kan trives, lære at handle forsvarligt, agere på en hensigtsmæssig måde og tage hensyn til andre.

Nogle bliver opdraget gennem strenge og kontrollerende opdragelsesmetoder, som indebærer en masse tvang, påbud, forbud, og hvor opdragelsen udøves med en hierarkisk tilgang, hvor opdrageren er højere placeret, og hvor forskellige magtformer bliver anvendt. 

Andre bruger på grund af magtesløshed, psykisk sygdom eller af andre årsager en laissez faire opdragelsestilgang, hvor individet får lov til at sige og lave alt hvad han/hun har lyst til, uden nogen former for indgriben fra den voksne.  

Mange udlændinge og indvandrere med afrikansk og mellemøstlig baggrund bliver typisk også opdraget gennem strenge metoder, men også gennem fysiske, psykiske og diverse afstraffelsesformer.

Både den strenge og laissez faire tilgang kan føre til svigt og påvirke individet på en meget negativ måde. Mange knytter sig til subkulturfællesskaber som narkotika- eller alkoholfælleskaber, mens andre begiver sig ud på de kriminelle løbebaner og ind i bandemiljøer i deres søgen efter en identitet, et broderligt fællesskab, tilhørsforhold mm. 

Som pædagogisk og sundhedsfaglig konsulent kan jeg gennem intentionel opdragelse (påvirkning gennem bevidste opdragelsesmetoder og aktive handlinger) hjælpe med at lære individet om de samfundsværdier, normer og den kultur, som han/hun befinder sig i og er omringet af, samt hvordan man begiver sig i de forskellige kontekster, hvordan man ager i private og offentlige rum, og hvordan man kommunikerer med andre og optræder overfor dem på en neutral og præsentabel måde.

Jeg arbejder med udviklingsstøttende opdragelsesmetoder, som bygger på humanistiske og demokratiske principper, som anser individet som et rationelt og unikt væsen, der skal inddrages i beslutninger og have medbestemmelse. 

Jeg bruger fornuftsbegrundende krav, som tager hensyn til den enkelte og giver plads til at protester og hæve egne meninger frem. Jeg bruger motivation, oplæring og guidning til at fremme individets evner og handlinger på en hensigtsmæssig måde efter eget tempo mod en positiv udvikling.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk