Uddannelseskonsulent

Uddannelse


”Uddannelse” er et udtryk, som beskriver det strukturerede forløb, som foregår i uddannelsesinstitutioner, som består af undervisning og forskellige læringsmetoder, og som sigter mod at (ud)danne individet til at kunne udøve et bestemt erhverv, udføre en bestemt opgave og lignende. 
Uddannelse er yderst vigtigt for individets muligheder og ve og vel og kan bidrage til at fremme individets personlige, faglige og sociale udvikling, så han/hun kan (ud)dannes og være klar til samfundets udfordringer, opnå færdigheder og kompetencer til at være en del af samfundets store fællesskab, og være en konstruktiv bidragsyder til hans/hendes medborgere.

Som pædagogisk og sundhedsfaglig konsulent kan jeg lære, guide og vejlede eleverne med at skabe overblik over deres studie, pensum, læringsmål, opgaver og fremtidsmuligheder.

Jeg kan støtte dem i de færdigheder- og kompetencer, som skolen/uddannelsesstedet stræber på at videregive til eleverne. Endvidere kan jeg støtte eleverne i at planlægge deres læsestof og udføre deres skriftlige opgaver på en nem og professionel måde. 

Jeg kan give eleverne, de studerende, kursisterne m.fl. indblik i forskellige læsnings- og skrivningsstrategier, så de både kan udvikle en stærk personlighed og samtidigt fremme deres faglighed på en systematisk, effektiv og optimal måde. 

Jeg benytter innovative og kreative læringstilgange, som inddrager hele mennesket og ikke kun hovedet. Det kognitive blik på læring, som fokuserer på individets hoved og ignorerer kroppen, følelserne, oplevelserne og personen som helhed, kan være meget udfordrende for de unge, idet de unge kan have svært ved at forstå lærernes budskab, samt hvad der forventes af dem. 
Fokus på de kognitive funktionsevner kan bremse de unges muligheder for udvikling, idet deres potentialer ikke bliver udnyttet optimalt.

Jeg har gennem mit arbejde med unge, som har psykiske vanskeligheder, borgere af anden etnisk baggrund end dansk og unge med forskellige udfordringer i livet erfaret, at de unge blomstrer op, når der skabes muligheder for at inddrage deres sanser, kroppen samt det hele menneske i undervisningen.

Jeg har oplevet, at elever, der både bliver motiveret- og inddraget i læringen, får en gnist og en opmuntring til at deltage aktivt i undervisningen, især når læreren udøver en undervisningsform, der giver plads til det hele menneske. Eleverne får flere måder at udtrykke sig på, hvor sanserne, følelserne og elevernes oplevelser bringes på spil. 

Endvidere er samfundet under konstant forandring, og flere forskere peger på, at innovative og kreative egenskaber bliver blandt de væsentligste kompetencer, som samfundet efterspørger for fremtiden. Jeg har gennem mine uddannelser lært og erfaret, at kreative, innovative og æstetiske læreprocesser rummer nogle muligheder for at imødekomme nogle af de kompetencer, samfundet efterspørger for fremtiden, såsom at tænke ud af boksen, samarbejde på tværs af professionerne og sektorerne, være problemløsningsorienteret m.m.
 


Undervisning


Undervisning er en akt og handling, der sigter mod at tilegne sig viden eller fremme læring, kunnen, færdigheder og forståelse hos eleverne, kursisterne, de studerende m.fl. 

  • En god og konstruktiv undervisning indebærer, at eleverne udvikler faglig viden, pædagogiske færdigheder samt sociale kompetencer.

  • Konstruktiv undervisning forudsætter en kvalificeret underviser, samt en engageret, forstående og motiverende lærer/pædagog/underviser o. lign. 

Jeg har gennem mine uddannelser og undervisningserfaring erhvervet ekspertise i form af viden og kompetencer, som har en væsentlig betydning og vægt i forhold til valg af undervisningsform, tilgang og formidlingsmetoder. Gennem en resultatorienteret tilgang tilstræber jeg at sikre elevernes udbytte af det stof, de bliver undervist i. 

Jeg behersker de fag/stof, som jeg er blevet undervist i, indenfor de forskellige uddannelser, jeg har gennemført. Derudover kan jeg nemt sætte mig ind i andet pensum og læringsstof på folkeskole-, gymnasiale-, erhvervs- og bachelorniveau og støtte eleverne/de studerende i at forstå og lære indholdet.

Jeg besidder et bredt repertoire af undervisningsformer og tager udgangspunkt i forskellige lærings- og didaktiske undervisningsmetoder og -teorier og veksler, afhængigt af flere faktorer, heriblandt elevernes kunnen, kognitive funktioner, læringsvanskeligheder og psykiske udfordringer mv., mellem helhedsmetoder, elementmetoder, projektmetoder og fagspecifikke metoder, og jeg tager altid hensyn til den enkelte elev/studerende/kursist.  

Som pædagogisk- og sundhedsfaglig Konsulent kan jeg også støtte eleverne i deres undervisning på de forskellige læringsinstitutioner ved blandt andet:

  • at hjælpe med at skabe rammer, der kan skabe rum for elevernes læring og udvikling.

  • at kigge på den enkeltes udfordringer og læringsvanskeligheder, således at jeg kan tilpasse rammerne til den enkeltes behov og kognitive funktioner, fremfor at presse eleverne til at tilpasse i de fastlagte rammer.

  • at sikre elevernes trivsel, velvære, tryghed, personlig udvikling og relationer, som jeg vurderer til at være en integreret del af det faglige arbejde.

  • at sikre elevernes motivation til læring og engagement i undervisningslokalet, hvilket jeg anser som en forudsætning for et effektivt læringsmiljø og individets fagligudvikling.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk