Psykoterapeut og Miljøterapeut

Støttende- og udviklende samtaler, praktisk træning samt forebyggende-, stabiliserende- og sundhedsfremmende arbejde til borgere/patienter i private- og offentlige Sociale institutioner samt Special- og Behandlingsinstitutioner

Sociale udfordringer

Mennesker, som har synlige fysiskhandicap, psykiske udfordringer, psykiatriske diagnoser, narkotika- eller alkohol(mis)brug, mennesker som er hjemmeløse, eller har levet under hårde vilkår eller opvokset i belastede miljøer, mennesker som har en adfærd, der afviger fra majoriteten i samfundet, er blandt samfundets mest udsatte, stigmatiserede og marginaliserede borgere. 

De udsatte borgere har ofte flere sundhedskompleksiteter og udfordringer i deres mentale, relationelle, økonomiske og sociale forhold og bliver ofte mødt med fordømmelse, fordomme og mistillid. 

De udsatte har ofte en skrøbelig og ustabil kontakt til statens sociale institutioner og behandlingsinstitutioner og kan have svært ved at navigere blandt de forskellige instanser og behandlingssektorer.

De udsatte har behov for at føle sig anerkendt og behandlet ligeværdigt. De savner følelsen af at høre til og oplevelsen af nærvær. De længes efter følelsen af at have samme værdi som deres medborgere og at blive behandlet som ligeværdige individer.

Psykiske udfordringer

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er noget, der kan ramme os alle. Psykiske lidelser kan komme til udtryk på mange måder og bevirker den måde, individet tænker, føler og agerer på.

Psykiske lidelser påvirker oftest individets personlighed (menneskets særpræg samt de egenskaber, der karakteriserer individets unikhed og væremåde som adskiller sig fra andre), selvværd (menneskets oplevelse og anerkendelse af eget værdi), selvtillid (menneskets tillid til sig selv, sine evner, kunnen etc.) samt sociale relationer, (menneskets sociale netværk og forhold til andre). Psykiske lidelser medfører nemlig ofte adfærdsændringer hos den ramte, hvilke kan medføre tab af relationelle forhold til de nærmeste.

Psykiske lidelser kan være meget indgribende i individets liv og har væsentlig betydning for individets livskvalitet og indflydelse på hans/hendes mentale helbred og sundhed og trivsel.

Psykiske lidelser er usynlige sygdomme og kan være vanskelige for ufaglærte og ukvalificerede at forstå og forholde sig til. 

Psykiske lidelser kan hæmme individets dagligdag, vanskeliggøre dagligdags aktiviteter og gøremål, besværliggøre individets skole- eller arbejdsgang, idet sygdommen påvirker individets energiniveau, handlemuligheder samt livssituation. 

Arbejdet med mennesker, der har sociale- eller psykiske udfordringer, kan være meget udfordrende og kompliceret.

Sociale og psykiske vanskeligheder kan være meget invaliderede og giver mærkbare negative følgere på individets identitet, selvværd, livskvalitet og sociale omgangskreds. Arbejdet med udsatte stiller derfor store krav til fagpersonerne. 

Effektive forbyggende indsatser og virkningsfulde, fremmende eller udviklende initiativer og tiltage forudsætter, at pleje- og behandlingspersonalet har kvalifikationer, kompetencer samt specialviden på området.

Jeg har gennem mine sociale, sundhedsmæssige og pædagogiskfaglige grunduddannelser efter- og videreuddannelser samt erhvervserfaring i både social- og behandlingspsykiatrien opnået færdigheder og kompetencer, specialviden og ekspertise indenfor det sociale og psykiatriske område. Jeg bruger en helhedsorienteret tilgang som inddrager individets fysiske, psykiske, somatiske, sociale og økonomiske forhold, evidensbaserede metoder, forskningsbaserede tiltag og faglige begrundede argumenter for alt, hvad jeg foretager mig.

Derudover har jeg et bredt kendskab til livskriser og psykiatriske lidelser som stress, depression, angst, psykoser, selvmord, selvskade, traumer, ADHD, bipolare lidelser, borderline, dyssocial personlighedsstruktur, fobier, OCD, PTSD, spiseforstyrrelser mm. Samt til sygdommenes symptomer, årsager samt behandlingsformer og muligheder.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk